پژوهشنامه مدیریت بازاریابی (MMJ) - واژه نامه اختصاصی