پژوهشنامه مدیریت بازاریابی (MMJ) - فرایند پذیرش مقالات