پژوهشنامه مدیریت بازاریابی( مطالعات رفتار مصرف کننده) (MMJ) - اخبار و اعلانات