مطالعات رفتار مصرف کننده( پژوهشنامه مدیریت بازاریابی) (MMJ)