مطالعات رفتار مصرف کننده( پژوهشنامه مدیریت بازاریابی) (MMJ) - بانک ها و نمایه نامه ها