پژوهشنامه مدیریت بازاریابی (MMJ) - بانک ها و نمایه نامه ها