پژوهشنامه مدیریت بازاریابی( مطالعات رفتار مصرف کننده) (MMJ) - داور - داوران