پژوهشنامه مدیریت بازاریابی (MMJ) - اهداف و چشم انداز