مطالعات رفتار مصرف کننده( پژوهشنامه مدیریت بازاریابی) (MMJ) - اهداف و چشم انداز